โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

ตรวจสอบความพร้อมในการชำระกับยอดผ่อนชำระรายเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือน
Monthly Installment Calculation

ยอดเงินกู้ทั้งหมด
Total outstanding loans


ดอกเบี้ยอัตราคงที่ (%)
The fixed interest rate (%)


ระยะเวลาในการผ่อนชำระ (ปี)
The installment period (Year)


ผ่อนชำระ
Installment
หมายเหตุ

1. ผลจากการคำนวณจะเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระและวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น
2. ยอดผ่อนชำระต่อเดือนไม่ควรเกิน 50% ของรายได้หลังจากหักลบรายจ่าย